Трансакциона аналитичка психотерапија

Печати PDF

ta2Во трансакционата анализа во прв план се транta1сакциите. Трансакции означуваат однос или психолошка размена помеѓу две лица Берн го воведува називот трансакции. енергија и внимание во склад со своите потреби.

  • Комплементарни трансакции 
  •  Вкрстени трансакции 

Во терапијата тоа е однос помеѓу две рамноправни човекови битија, во кој едната личност е во состојба на потреба за промена (клиент), а другата располага со одредени знаења и вештини (терапевт).

ta3Трансакционата анализа е во систем на експлорација, што подразбира дека во текот на терапијата терапевтот на клиентот му разјаснува постапки, му дава информации за основните поими во трансакционата анализа (егзистенцијална позиција, его состојби, сцрипт, игра). Ваквиот вид на едукација значајно допринесува во развојот на социјалната и емоционалната интелегенција.

Трансакционата анализа е договорна терапија-целта е со договор да се постават различни задачи, на чие остварување клиентот ќе работи со терапевтот

Во основа во трансакционата терапија се потенцираат три вида на однесување кои се поврзани со искуството од детството: Во секој човек се наоѓаат траги на искуството од сопственото детство-архепсиха, барање на средината-ектеропсиха и свесност за актуелните настанинеопсиха. Според Берн препознатливи се три-Его состојби кај секој човек. Его на дете, Его на возрасен и Его на родител. Во секој од нас има три обликувани содржини : дете, возрасен и родител и секоја има идеомоторна експресија.

Еден од кличните поими во терапијата е играта-сметајќи дека вербалната комуникација во координација со невербалната е мошне снажна и експресивна.

 

 


ПРОЦЕС НА ИГРАТА И ФОРМУЛА НА ИГРАТА

Сите игри се изведуваат по следниов план:

ta4  ta5

 Секој човек има 3 Его состојби: родител, дете и возрасен.

  •  Родител е меморија во која се сочувани родителските фигури и нивните вредносни пораки. Кога е оваа состојба активна се упатуваат пораки себе си или на другите Треба и Мора.
  •  Дете е Его состојба која е енергетска база на личноста. Содржината е заснована на реални случувања од детството до 6 год. Во оваа меморија се сочувани трагови од случувања кои биле регистрирани во склад со мисли и чувства не едно дете. Кога е активна оваа состојба се упатуваат пораки со Сакам и Чувствувам.
  •  Его состојбата на Возрасен е празна, нема минато се исполнува со содржини од конкретна ситуација. Кога оваа сосотојба е активна , човек е во можност да почувствува, слуШне, се види со дистанца на една друга его состојба. Се упатуваат пораки со Може-не може, Корисно е -не е корисно.
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian Czech Dutch English French German Greek Hungarian Italian Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Turkish Ukrainian
DR. MONY ELCAIM 10 Септември 2012, 16.50
DR. MONY ELCAIM
EDITH GOLDBETER MERINFELD, 08 Септември 2012, 13.22
EDITH GOLDBETER MERINFELD,
Kyriaki Polychroni 08 Септември 2012, 12.46
 Kyriaki Polychroni
Известување 17 Април 2012, 13.00
Известување
Почитувани, Со особена чест и задоволство ве информираме дека Институтот за брак, семејство и
ИНФОРМАЦИЈА 06 Април 2012, 16.38
ИНФОРМАЦИЈА