Клиничко интервју

Печати PDF
Клиничкото интервју е првата постапка во психолошката експлорација на личноста. Клиничкото интервју може да биде структурирано и да се води по однапред структуриран редослед на прашања или да биде неструктуриран, спонтан , насочен кон потребите на клиничарот за да добие доволно информации важни за текот на експлорацијата и за психодијагностичката импресија за клиентот
Klini~koto intervju e prvata postapka vo psiholo{kata eksploracija na li~nosta. Klini~koto intervju mo`e da bide strukturirano i da se vodi po odnapred strukturiran redosled na pra{awa ili da bide nestrukturiran, spontan , naso~en kon potrebite na klini~arot za da dobie dovolno informacii va`ni za tekot na eksploracijata i za psihodijagnosti~kata impresija za klientot
Macedonian Albanian Bulgarian Croatian Czech Dutch English French German Greek Hungarian Italian Romanian Russian Serbian Slovak Slovenian Spanish Turkish Ukrainian
DR. MONY ELCAIM 10 Септември 2012, 16.50
DR. MONY ELCAIM
EDITH GOLDBETER MERINFELD, 08 Септември 2012, 13.22
EDITH GOLDBETER MERINFELD,
Kyriaki Polychroni 08 Септември 2012, 12.46
 Kyriaki Polychroni
Известување 17 Април 2012, 13.00
Известување
Почитувани, Со особена чест и задоволство ве информираме дека Институтот за брак, семејство и
ИНФОРМАЦИЈА 06 Април 2012, 16.38
ИНФОРМАЦИЈА